MANAGEMENT RIZIK VE STROJÍRENSKÉ FIRMĚ

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF...

22 downloads 146 Views 3MB Size