Endonuclease enzyme that hydrolyzes DNA; produced by the mammalian pancreas. Typ produktu. Deoxyribonuclease bovine pancreas

1 GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká repub...
Author:  Rostislav Zeman

3 downloads 47 Views 108KB Size